Вход / Регистрация   Вход Корпоративни клиенти  
   

OffexExpressOffex Express

0
0.00лв.
http://www.offex.bg/bg/category/1376.html http://www.offex.bg/bg/giftpage.html http://stol4e.bg/ http://www.offex.bg/bg/category/promotions.html

Публична покана

ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД, в качеството си на бенефициент по договор за БФП № BG05M9OP001-1.003-2485-C01, провежда втора процедура за избор на изпълнител/и, чрез Публична покана, съгласно разпоредбите на ПМС №160/ 01.07.2016г. за възлагане на поръчка с предмет:

Закупуване на хардуерно и софтуерно оборудване, необходимо за създаване на нови работни места в ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС АД на обособени позиции.

Крайният срок за подаване на оферти през ИСУН 2020 е 07.09.2017 г.

Цялата документация може да намерите тук, както и на адрес: https://eumis2020.government.bg

Образец на публична покана
Образец на оферта
Образец на проекто-договор
Техническа спецификация
Методика на оценка и класиране
Изисквания към офертите
Образец на декларация на кандидата


Назад
затвори